Klienti CSS - platba úhrad bankovým prevodom

Oznámenie

Prijímatelia sociálnej služby môžu úhradu za poskytovanú sociálnu službu zaplatiť aj prevodom na bankový učet:

Číslo učtu:                       25124202 / 0200

IBAN:                               SK65 0200 0000 0000 2512 4202

BIC:                                  SUBASKBX

Variabilný symbol:           41

Do poznámky je potrebné uviesť meno klienta, ktorému sa poskytuje sociálna služba + CSS