Postup pri prijímaní do zariadenia

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia opatrovateľskej služby prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1.1.2009.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba

- na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby (viď príloha č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) a jej stupeň odkázanosti je    najmenej II.

Postup pri prijímaní občanov do Zariadenia opatrovateľskej služby

O sociálnu službu v Zariadení opatrovateľskej služby požiada občan - plnoletá fyzická osoba príslušný obecný alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého bydliska na základe týchto tlačív:

- žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

- lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Na základe lekárskeho nálezu vypracuje posudkový lekár obce alebo mesta lekársky posudok. Sociálny pracovník obce vypracuje sociálny posudok na základe individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Ich výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté (viď príloha č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Po obdržaní rozhodnutia s vyznačenou právoplatnosťou

a posudku o odkázanosti na sociálnu službu záujemca podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby na príslušné zariadenie. Záujemca si môže vybrať sociálne zariadenie, v ktorom mu budú sociálne služby poskytované.

(Pozn. V prípade výberu zariadenia CSS Nemšová musí byť v rozhodnutí a posudku o odkázanosti definované, že prijímateľ sociálnej služby je odkázaný na sociálnu službu poskytovanú v Zariadení opatrovateľskej služby podľa ustanovenia § 36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. v platnom znení).

V prípade, že v zariadení, o ktoré prejavil záujem nie je voľné miesto:

- zapíše zariadenie záujemcu do poradovníka čakateľov,

- obec alebo mesto ponúkne záujemcovi s jeho súhlasom miesto v inom zariadení, ktoré je aktuálne dostupné.