SNOEZELEN

Ide o pomerne novú, netradičnú formu práce s ľuďmi s postihnutím, ktorá vychádza z ich možností a schopností a snaží sa rešpektovať ich záujmy. SNOEZELEN je multifunkčná metóda, ktorá sa vykonáva v špeciálne zariadenej miestnosti, v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére, kde sú zmysly stimulované hudbou, svetelnými efektmi, ľahkými vibráciami, možnosťou polohovania a bazálnej stimulácie. Metóda je určená predovšetkým pre osoby s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, pre osoby s demenciou a pre chronicky chorých pacientov. V SNOEZELEN sa spájajú terapeutické prvky s prvkami špeciálno - pedagogickými, s možnosťou ich prispôsobenia špecifickému postihnutiu.

Cieľom je dosiahnuť pozitívne výsledky u klientov, najmä:

 • porozumenie a zlepšenie individuálneho zmyslového vnímania,
 • rozvoj kognitívnych schopností a komunikácie,
 • rozvoj vnímania príčiny a následku,
 • zlepšenie koncentrácie,
 • zväčšenie spontaneity, motivácie a iniciatívy,
 • nadobudnutie nových a podpora existujúcich zručností,
 • pozitívny dopad na edukáciu a terapiu,
 • zlepšenie vzťahu medzi klientmi a terapeutom,
 • zníženie agresivity, sebapoškodzovania a násilného správania,
 • zlepšenie schopnosti relaxácie a uvoľnenia,
 • redukcia stresu a stereotypného správania,
 • zlepšenie sociálnej interakcie a integrácie,
 • celkový účinok na klienta prejavujúci sa v dennom živote.

V Centre sociálnych služieb Nemšová nám ide o to, aby sme pomocou terapii dosiahli zlepšenie psychického stavu, zmiernenie nežiadúcich prejavov správania u klientov, ako aj ich zmysluplné trávenie voľného času. Jednou z takýchto nových a netradičných terapii je aj SNOEZELEN.