Opatrovateľská služba

Prepravná služba

V zmysle § 42 zákona o sociálnych službách je táto služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.


Prepravná služba rieši spoločenskú potrebu zabezpečenia integrácie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaných na individuálnu prepravu, tiež ju možno poskytovať fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu a orientáciu ( to znamená, že prepravnú službu môžu využívať aj fyzické osoby, ktoré majú problémy s mobilitou len krátkodobo, dočasne) v súlade s požiadavkou účelnosti, adresnosti a efektívnosti poskytnutia pomoci.


Výška úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti je: 0,50 eur/1 km

Ak je osobou odkázanou na prepravnú službu občan, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP so sprievodcom, jeho sprievodca úhradu neplatí.

Ostatné informácie o Prepravnej službe nájdete kliknutím na odkaz - VZN č. 4/2018 - úplné znenie od 1.1.2022 , článok 9.


Prepravná služba sa poskytuje občanom mesta Nemšová s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta a jeho mestských častí.