Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

V zmysle § 36 zákona o sociálnych službách sa v zariadení opatrovateľskej služby poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V Zariadení opatrovateľskej služby sa:

a) Poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo (základné a špecializované), sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

b) Utvárajú podmienky: na úschovu cenných vecí

Ošetrovateľská starostlivosť sa zabezpečuje (napr. prostredníctvom ADOS) v prípade, že ju neposkytuje zariadenie svojimi kvalifikovanými zamestnancami.

Kapacita Zariadenia opatrovateľskej služby je 40 klientov

Forma poskytovania sociálnej služby: celoročná - pobytová.

Stupeň odkázanosti: II - VI.