Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba

Zriadená je od 1.4.2013

Jedná sa o sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť fyzickej osobe:

- ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba

- ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie (zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

- ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu (zákon č. 447/2008 Z. z.)

- ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou

Forma poskytovania sociálnej služby: terénna - u klienta v domácnosti